close
تبلیغات در اینترنت
پيامك خاطرات بد

وبسایت کلبه سبز

پيامك خاطرات بد
تبليغات تبليغات

پيامك خاطرات بد
http://www.imgiran.com/images/nyz8wb8y6i0uwj3kzen.gif


http://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gifیه مردی بیاد دست این خاطره ها را بگیره ببرتشون  پارک


من را کلافه کرده ا ندhttp://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gifاز بس به جانم نق میزننداین گذر خاطرات خسته ام کرده اندhttp://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIF


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


http://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifاین روزها که به خاطر مشکلات زندگی  بی حواس راه میری


دقت کن خودت را در دل کسی نیندازی، http://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gif


http://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifمردم امروز فقط همـــزبان میخواهند نه همـــدرد


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


در دلم جایی برای نفرین و کینه نیستhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gif


http://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFبه دلم گفتمبا تمام خورد شدنت هیچ وقت یادت نرود کهhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gif


http://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gifروزی خوشحالی اش آمال آرزویت بود


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gifزمانی که با مشتش قلبم را می شکستhttp://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gifتمام فکرم این بود که دستش زخم نشود


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


شکستگی نشان ِ دفع بلاستhttp://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifولی این حقیقت تلخ را دلم باور نمیکند


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif

 

ای کاش امشب ،http://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gif


http://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifمن و بالشم که نقش تو را شب ها در آغوشم بازی می کنددعوت می شدیمhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFبی شک این تراژدی اسکار میگرفت


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


همین کهhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gifقاصدکی را فوت کنیتا عطر نفسهایت را با خود بیاوردhttp://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gifبرای دلم کافیست

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif.


برگرد و همه ى دنیا را غافلگیرکنhttp://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifمن حتى با خدا هم شرط بسته ام!!!

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


مهربانیت رابادلم پیوند زدم http://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gif


http://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifتاازتودوربودن رااحساس نکنم


اماباز دلتنگتمhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gif!!

.http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


http://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFآهای لیلیبه قصه ی خودت برگردhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gifاینجا مجنون به همه لیلی ها محرم است


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیاhttp://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gifبـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی


خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـامhttp://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifتنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشتدوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـاhttp://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gif


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


http://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifدوست داشتن ؛


زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل ٬ نشانه http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gif


http://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFنمی خواهددوست داشتن دل می خواهدhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gifو یک “من” می خواهد و یک “تو


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif

.

http://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifتو را آرزو نخواهم کرد،http://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gif


http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gifهیچ وقتhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFتو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی،http://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIF


http://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifبا دل خود،http://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gif


http://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gifنه با آرزوی منhttp://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gif


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gifمن مست غم عشقم با خنده خمارم کن،http://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gif


http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gifصیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگستhttp://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifمعذرت خواهی یعنی:اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gif


http://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gifزمانی تمام آرزویم بودی و بودنت تمام زنگیمhttp://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gif

.

http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gifاما حالا چشم های ترا میبینم که جز او کسی را نمی بیندhttp://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifحتی اشک های شبانه ام حتی نفس های بریده امhttp://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gifhttp://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifحتی رگی که برای راحتی خیالت با تیغ دوست شدhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_752391/%E3%82%9C*%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84*%E3%82%9C_m.gif


http://upload.tehran98.com/upme/uploads/2c7e18e905613a5f1.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/053zb_751985/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.GIFبعضى وقتا توى دعوا فقط باید نگاه کنى سکوت کنىفحشاشو بده و بهونه هاشو ب جون بخرىhttp://www.imgiran.com/images/k3twok7epbod32ilzz3u.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/05100_716882/%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%82%E3%83%A9%E3%83%96_m.gifحرفاش ک تموم


http://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifشد بغلش کنى http://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gifو آروم در گوشش بگىhttp://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gif با من نجنگhttp://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gif من دوستت دارمhttp://s2.picofile.com/file/7275613652/21.gif


http://www.imgiran.com/images/nyz8wb8y6i0uwj3kzen.gif


 دسته بندي: پیامک,عاشقانه,
برچسب ها : اس ام اس عاشقانه , پيامك عاشقانه , اس ام اس دوست داشتن , پيامك دوست داشتن , اس ام اس رمانتيك , پيامك رمانتيك , اس ام اس عاشقانه جديد , پيامك عاشقانه جديد , اس ام اس دوست داشتن جديد , پيامك دوست داشتن جديد , اس ام اس رمانتيك جديد , پيامك رمانتيك جديد , sms , payamak , sms love , اس ام اس خيانتي , اس ام اس خاطرات بد , اس ام اس منفي , اس ام اس زخم خوردن , پيامك خيانتي ,

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی